آرمان سبزنگری

همیشه در آرزوی این بودم که برای کاهش رنج آدم ها گامی هر چند کوچک بردارم. سبزنگری دریچه‌ای سبز است به روی بینش.

چرا که بینش اولین گام تغییر و بهبود است.